Kategorie: Femizid

2021 Femizid

Netzwerk gegen Feminizide

Netzwerk gegen Feminizide – Place of resistance: wir wollen uns lebend! (Opening Rally) 22.01.20, 18:00 Uhr Nettelbeckplatz (S+U Wedding) https://facebook.com/events/236467138097152 #Wirwollenunslebend #NetzwerkgegenFeminizide #StopptFeminizide…